Pravidla používání webových stránek a informace o zpracovávání osobních údajů

Autorská práva
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.pizzafriend.cz je společnost Pizza Friends s.r.o., sídlem Truhlářská 1955, 397 01 Písek – Budějovické předměstí, zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích C30523 prostřednictvím jejího smluvního partnera, IČ: 09755233, DIČ: CZ09755233 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který společnost umísťuje na stránkách www.pizzafriend.cz (dále jen „Stránky“).

Práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito pravidly užití internetových Stránek (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

Odkazy na jiné stránky
Na Stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití stránek, a bezpečnostními standardy. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

Chování Uživatelů
Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani Uživatelů.

Odpovědnost
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Společnost za ně nenese odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem v České republice.

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů
Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů.

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování – Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve své provozovně běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. V případě, že si zákazník u Společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky.

Za účelem ochrany majetku Společnosti či při zajištění vstupu oprávněných osob do provozovny Společnosti mohou být prostory snímány prostřednictvím kamerových systémů. Konkrétní informace o tomto zpracování jsou dostupné na příslušných provozovnách.

Automatizované individuální rozhodování se neprovádí.

Uživatelé Stránek
Společnost na svých stránkách využívá soubory cookies. Detailní informace naleznete v dokumentu Zásady použití cookies.

Poskytnutí údajů dalším subjektům
Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Uložení údajů, doba uchování
Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • v případě objednávky s vyzvednutím na provozovně jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu vyzvednutí objednávky zákazníkem.
 • v případě objednávky s doručením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu předání objednávky zákazníkovi do vlastních rukou
 • záznamy bezpečnostních kamer jsou uchovávány zpravidla po dobu maximálně deseti dní (bližší informace naleznete přímo na provozovně).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a námitka proti zpracování
V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím, e- mailu na adresu martinn.dvorak@seznam.cz či poštou. Bližší informace jsou poskytnuty před udělením souhlasu.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby pro jiné zákonné důvody. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti má dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se její konkrétní situace. V takovém případě bude přezkoumáno, zda jsou na straně Společnosti dostatečné důvody pro pokračování ve zpracování. O řešení námitky je dotčená osoba informována. Proti zpracování pro účely přímého marketingu lze vznést námitku bez dalšího a zpracování ze strany Společnosti bude zastaveno, zejm. se lze odhlásit z obchodní komunikace, a to přes odkaz obsažený v každé takové elektronické zprávě nebo přímou žádostí.

Další práva
Dle konkrétní situace může mít zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel i další práva vyplývající z GDPR, tj. následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
  ➢ účelech zpracování;
  ➢ kategoriích dotčených osobních údajů;
  ➢ příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
  ➢ plánované době uložení osobních údajů či kritériím použitým ke stanovení této doby;
  ➢ existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  ➢ právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  ➢ zdroji osobních údajů, nejsou-li tyto získány od žadatele;
  ➢ provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a o informacích týkajících se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích pro žadatele;

Zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  ➢ osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  ➢ dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní
  důvod pro zpracování;
  ➢ jsou vzneseny oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů;
  ➢ osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  ➢ osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti zavazující Společnost;
  ➢ osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
 • právo na omezení zpracování následujících případech:
  ➢ je popřena přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla
  přesnost osobních údajů ověřit;
  ➢ zpracování osobních údajů je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je žádáno omezení jejich použití;
  ➢ Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale žadatel je vyžaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  ➢byla vznesena námitka proti zpracování v případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody namítající osoby.
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva může zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky uplatnit kontaktováním Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny níže.

Jak nás můžete kontaktovat
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420721907601 či e-mailu martinn.dvorak@seznam.cz.
V Písku dne 1.1.2022

 

0
  0
  Váš košík
  Košík je prázdnýNávrat do obchodu